Schorsen en verwijderen

Soms is het verstandig dat een kind even niet op school is. Bijvoorbeeld om een conflict te voorkomen of beter te beheersen; om gevoelens van veiligheid te bevorderen; om even ruimte te maken voor het vinden van een oplossing. Dan kan het zijn dat een directeur, namens het bevoegd gezag, overgaat tot schorsing. Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het primair onderwijs een artikel over schorsing opgenomen. Dit luidt:

Artikel 40c. Schorsing

1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.

2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.

3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

De scholen van Stichting Sint Bavo werken al sinds 2004 met een eigen regeling, die aansluit bij de wettelijke vereisten. 

U leest daarover in onze regeling Schorsing. In de regeling zal een bezwaarprocedure worden opgenomen.

Bij blijvende vertrouwensbreuk, conflict of wangedrag van kind of ouders kan het bestuur moeten besluiten tot verwijdering. Aan een besluit tot verwijdering gaat veel vooraf. Verwijderen doe je niet zomaar. Wanneer het bestuur tot verwijdering kan overgaan en hoe dat in zijn werk gaat, leest u in de regeling Verwijdering.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl