Arbobeleid: voor een prettige en veilige werkomgeving

Het arbeidsomstandighedenbeleid van de stichting kenmerkt zich door de aandacht die er is voor verzuimpreventie. Het voorkómen van afwezigheid wegens ziekte is goed voor de medewerker en goed voor de voortgang van het onderwijs aan de kinderen.

De Stichting voert daarom beleid op bijvoorbeeld veiligheid in de schoolgebouwen, veiligheid in de omgang met elkaar (gedragscode) en voert taak(belasting)beleid.

De stichting heeft een Risico-inventarisatie en –evaluatie opgesteld, met schoolspecifieke plannen van aanpak, die periodiek door de directie worden bijgesteld.

De verzuimcijfers van onze scholen zijn laag. Wie langdurig ziek is, wordt begeleid door de arbo-arts en de personeelsfunctionaris. Re-integratie in de eigen functie is hierbij uitgangspunt.

Op schoolniveau ontbreken natuurlijk de beterschapskaart of het bloemetje niet. We hebben aandacht voor elkaar.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl