Waar we voor staan

Onze missie:

“De scholen van Stichting Sint Bavo bieden hoogwaardig, veelzijdig en resultaatgericht onderwijs. Dit doen ze in een veilige en inspirerende leeromgeving. Vanuit een Christelijke (RK) traditie leggen onze scholen voor elk kind de basis voor een succesvolle start in de maatschappij: waarden, normen, solidariteit en respect krijgen duurzaam aandacht. In onze traditie pas het vieren van belangrijke momenten. Naast de Christelijke feestdagen besteden we ook ruim aandacht aan speciale evenementen op school.
Wij motiveren onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Of ze nu een extra uitdaging nodig hebben of een duwtje in de rug. Onze scholen hebben stuk voor stuk een eigen identiteit, profiel en achtergrond. En daar zijn wij trots op.”

Kernwaarden

Uitgangspunt voor besturing, management en pedagogisch handelen zijn door ons praktisch vertaald in het acroniem DIRECT.

 • Duurzaam en solidariteit
 • Initiatiefrijk en ondernemend
 • Resultaat- en opbrengstgericht
 • Eigenaarschap en verantwoording
 • Communicatie en veiligheid
 • Talentontwikkeling en kennisdeling

Duurzaam en solidariteit staat voor de zaken aan de voorkant goed overwegen zodat bijsturen en herstel achteraf niet nodig is. We werken altijd van uit solidariteit waarbij het handelen van de één van invloed kan zijn op het handelen van de ander.

Initiatiefrijk en ondernemend gedrag leidt tot vernieuwing. Ondernemend gedrag van onze teams helpt de organisatie vooruit. De samenleving vraagt ook om meer zelfredzaamheid en initiatieven.
Voor onze kinderen geldt dat evenzeer.

Resultaat- en opbrengstgericht is het belangrijkste einddoel van ons onderwijs. We bieden de leerlingen immers een basis waarmee ze verder kunnen. We worden hierop door de Rijksoverheid beoordeeld.

Eigenaarschap en verantwoording houdt in dat directeuren en leerkrachten alle ruimte krijgen om hun professionaliteit in te zetten. We zijn een zelfsturende organisatie waarbij medewerkers zelf eigenaar zijn van hun taken en verantwoordelijk voor de realisatie van de gestelde doelen. Dit zorgt voor een hoge betrokkenheid bij het werken met elkaar en met onze kinderen.

Communicatie en veiligheid. Als mensen zich veilig voelen durven ze ook ondernemend te zijn en is er ruimte om fouten of onzekerheden te bespreken. Een professionele communicatie om vrijuit alle onderwerpen met elkaar te bespreken is de basis van al onze schoolteams.

Talentontwikkeling en kennisdeling is de uitdaging waarin we alle medewerkers stimuleren om het beste uit zich zelf te halen. Hier snijdt het mes echt aan twee kanten omdat individuele en organisatieontwikkeling gelijk op gaan.

Visie

‘Samenwerken aan goed onderwijs’
Onze onderwijsvisie kenmerkt zich door het leveren van maatwerk. Ons onderwijsaanbod is breed en toegankelijk zodat kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De kinderen krijgen de gelegenheid om doelmatig onder actieve begeleiding te leren. We hebben daarbij oog voor de verschillen tussen leerlingen. De vernieuwing van het onderwijs op alle locaties is erop gericht dit maatwerk voor al onze leerlingen tot stand te brengen.
Taal krijgt bij ons veel aandacht omdat dat hetgeen is wat ons met anderen verbindt. De scholen dragen deze visie op hun eigen wijze uit op basis van de verschillen in onderwijsaanbod, leerlingenpopulatie en ontwikkeling. Met deze gemeenschappelijke kenmerken werken we samen aan goed onderwijs voor uw kind.

Onze visie hebben we opgeknipt in vijf deelvisies voor de segmenten

 1. Onderwijs en kwaliteit
 2. Personeel en organisatie
 3. Financiën en bedrijfsvoering
 4. PR en communicatie
 5. ICT (Informatie- en Communicatie Technologie)

     1. Onderwijs en kwaliteit
De scholen van Stichting Sint Bavo scoren allemaal goed bij de onderwijsinspectie. We voldoen hiermee aan onze wettelijke opdracht. Maar we willen meer, namelijk binnen onze scholen een zo passend mogelijk onderwijs aanbod bieden met een zo hoog mogelijke onderwijsopbrengst. We streven daarom naar een excellent beoordeling voor een aantal van onze scholen.

     2. Personeel en organisatie
Alle medewerkers worden gestimuleerd om ons onderwijs elke dag een stukje beter te maken. Dit doen wij als stichting maar ook onderling werkt het team aan verbetering van de prestaties. Alle medewerkers kennen de zes kernwaarden (DIRECT) die voor elke school op eigen wijze wordt uitgewerkt.

     3. Financiën en bedrijfsvoering
Waar Stichting Sint Bavo een saai imago heeft op het gebied van financiën en bedrijfsvoering hebben we een degelijk imago omtrent de uitvoering daarvan. Door middel van een gedegen (meerjaren) begroting worden financiële risico’s in beeld gebracht en kan er beleid op worden gemaakt. De reserves houden we zo beperkt mogelijk door efficiënte inkoop en toedeling van uitgaven naar kostenplaatsen. Op deze manier wordt ons onderwijsgeld ook volledig aan onderwijs uitgegeven.
Voor onze kleinste scholen ontwikkelen we plannen met als doel ze te behouden voor de wijk zolang dit past binnen een verantwoorde financiële begroting en goede onderwijskundige kwaliteit.

     4. PR en communicatie
Goede communicatie zowel extern naar ouders als intern naar eigen medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor het succes van onze scholen. Als Stichting Sint Bavo helpen we onze scholen met het onderscheidend profileren van hun waarden. Helder taalgebruik, het uitdragen van de kernwaarden en het vergroten van kennis- en vaardigheden op het gebied van beeldvorming is een belangrijke taak van onze stichting.

     5. ICT (Informatie- en Communicatie Technologie)
ICT heeft als leerdoel een plaats binnen het leerplan van de scholen. Er is daarom veel aandacht voor mediawijsheid en informatievaardigheden want daar krijgt ieder kind steeds vroeger mee te maken. ICT is ook voor het onderwijs een van de belangrijkste hulpmiddelen geworden en daarom helpen wij als overkoepelende stichting onze scholen met het realiseren van professionele netwerken en kennisuitwisseling. We streven naar een 100% digitale afhandeling van facturen, salarisstroken en verbinden mensen met een digitaal personeelsinformatiesysteem

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl